ஆலயப் பணிக்குழுக்கள்

மறைக்கல்விப் பணிக்குழு

விருந்தோம்பல் பணிக்குழு

நற்கருணைப் பணிக்குழு

வாசகர் பணிக்குழு

இசை/பாடகர் பணிக்குழு

பலிப்பீடச் சேவைப் பணிக்குழு

திருவிழாப் பணிக்குழு

புலம்பெயர்ந்தோர் பணிக்குழு

சட்ட உதவிப் பணிக்குழு