ஆலயப் பணிக்குழுக்கள்

மறைக்கல்விப் பணி

விருந்தோம்பல் பணி

நற்கருணைப் பணி

வாசகர் பணி

இசை/பாடகர் பணி

பலிப்பீடச் சேவைப் பணி

திருவிழாப் பணி

வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் பணி