பழைய இதழ்கள் 2021-A

 

ஆங்கில வார இதழ்கள்

தமிழ் வார இதழ்கள்

 
  02-01-2021 – ஆண்டவரின் திருக்காட்சி 02-01-2021 – ஆண்டவரின் திருக்காட்சி  
  10-01-2021 – ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு 10-01-2021 – ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு  
  17-01-2021 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 2ம் ஞாயிறு 17-01-2021 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 2ம் ஞாயிறு  
  24-01-2021 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 3ம் ஞாயிறு 24-01-2021 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 3ம் ஞாயிறு  
  31-01-2021 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 4ம் ஞாயிறு 31-01-2021 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 4ம் ஞாயிறு  
  07-02-2021 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 5ம் ஞாயிறு 07-02-2021 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 5ம் ஞாயிறு  
  14-02-2021 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 6ம் ஞாயிறு 14-02-2021 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 6ம் ஞாயிறு  
  21-02-2021 – தவக்காலம் முதல் ஞாயிறு 21-02-2021 – தவக்காலம் முதல் ஞாயிறு  
  28-02-2021 – தவக்காலம் 2ம் ஞாயிறு 28-02-2021 – தவக்காலம் 2ம் ஞாயிறு  
  07-03-2021 – தவக்காலம் 3ம் ஞாயிறு 07-03-2021 – தவக்காலம் 3ம் ஞாயிறு  
  14-03-2021 – தவக்காலம் 4ம் ஞாயிறு 14-03-2021 – தவக்காலம் 4ம் ஞாயிறு  
  21-03-2021 – தவக்காலம் 5ம் ஞாயிறு 21-03-2021 – தவக்காலம் 5ம் ஞாயிறு  
  28-03-2021 – குருத்து ஞாயிறு 28-03-2021 – குருத்து ஞாயிறு  
  04-04-2021 – ஆண்டவரின் உயிர்ப்பு ஞாயிறு 04-04-2021 – ஆண்டவரின் உயிர்ப்பு ஞாயிறு  
  11-04-2021 – இறை இரக்க ஞாயிறு 11-04-2021 – இறை இரக்க ஞாயிறு  
  18-04-2021 – பாஸ்கா காலம் 3ம் ஞாயிறு 18-04-2021 – பாஸ்கா காலம் 3ம் ஞாயிறு  
  25-04-2021 – பாஸ்கா காலம் 4ம் ஞாயிறு 25-04-2021 – பாஸ்கா காலம் 4ம் ஞாயிறு  
  02-05-2021 – பாஸ்கா காலம் 5ம் ஞாயிறு 02-05-2021 – பாஸ்கா காலம் 5ம் ஞாயிறு  
  09-05-2021 – பாஸ்கா காலம் 6ம் ஞாயிறு 09-05-2021 – பாஸ்கா காலம் 6ம் ஞாயிறு  
  16-05-2021 – பாஸ்கா காலம் 7ம் ஞாயிறு 16-05-2021 – பாஸ்கா காலம் 7ம் ஞாயிறு  
  23-05-2021 – தூய ஆவியார் பெருவிழா 23-05-2021 – தூய ஆவியார் பெருவிழா  
  30-05-2021 – மூவொரு இறைவன் திருவிழா 30-05-2021 – மூவொரு இறைவன் திருவிழா  
  06-06-2021 – கிறிஸ்துவின் திரு உடல் திரு இரத்தம் 06-06-2021 – கிறிஸ்துவின் திரு உடல் திரு இரத்தம்  
  13-06-2021 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 11ம் ஞாயிறு 13-06-2021 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 11ம் ஞாயிறு  
  20-06-2021 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 12ம் ஞாயிறு 20-06-2021 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 12ம் ஞாயிறு  
  27-06-2021 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 13ம் ஞாயிறு 27-06-2021 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 13ம் ஞாயிறு