பழைய இதழ்கள் 2020-B

 

ஆங்கில வார இதழ்கள்

தமிழ் வார இதழ்கள்

 
  05-07-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 14ம் ஞாயிறு 05-07-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 14ம் ஞாயிறு  
  12-07-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 15ம் ஞாயிறு 12-07-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 15ம் ஞாயிறு  
  19-07-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 16ம் ஞாயிறு 19-07-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 16ம் ஞாயிறு  
  26-07-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 17ம் ஞாயிறு 26-07-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 17ம் ஞாயிறு  
  02-08-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 18ம் ஞாயிறு 02-08-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 18ம் ஞாயிறு  
  09-08-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 19ம் ஞாயிறு 09-08-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 19ம் ஞாயிறு  
  16-08-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 20ம் ஞாயிறு 16-08-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 20ம் ஞாயிறு  
  23-08-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 21ம் ஞாயிறு 23-08-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 21ம் ஞாயிறு  
  30-08-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 22ம் ஞாயிறு 30-08-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 22ம் ஞாயிறு  
  06-09-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 23ம் ஞாயிறு 06-09-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 23ம் ஞாயிறு  
  13-09-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 24ம் ஞாயிறு 13-09-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 24ம் ஞாயிறு  
  20-09-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 25ம் ஞாயிறு 20-09-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 25ம் ஞாயிறு  
  27-09-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 26ம் ஞாயிறு 27-09-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 26ம் ஞாயிறு  
  04-10-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 27ம் ஞாயிறு 04-10-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 27ம் ஞாயிறு  
  11-10-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 28ம் ஞாயிறு 11-10-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 28ம் ஞாயிறு  
  18-10-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 29ம் ஞாயிறு 18-10-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 29ம் ஞாயிறு  
  25-10-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 30ம் ஞாயிறு 25-10-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 30ம் ஞாயிறு  
  01-11-2020 – புனிதர் அனைவர் பெருவிழா 01-11-2020 – புனிதர் அனைவர் பெருவிழா  
  08-11-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 32ம் ஞாயிறு 08-11-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 32ம் ஞாயிறு  
  15-11-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 33ம் ஞாயிறு 15-11-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 33ம் ஞாயிறு  
  22-11-2020 – இயேசு கிறிஸ்து அனைத்துலக அரசர் 22-11-2020 – இயேசு கிறிஸ்து அனைத்துலக அரசர்  
  29-11-2020 – திருவருகைக்காலம் 1ம் ஞாயிறு 29-11-2020 – திருவருகைக்காலம் 1ம் ஞாயிறு  
  06-12-2020 – திருவருகைக்காலம் 2ம் ஞாயிறு 06-12-2020 – திருவருகைக்காலம் 2ம் ஞாயிறு  
  13-12-2020 – திருவருகைக்காலம் 3ம் ஞாயிறு 13-12-2020 – திருவருகைக்காலம் 3ம் ஞாயிறு  
  20-12-2020 – திருவருகைக்காலம் 4ம் ஞாயிறு 20-12-2020 – திருவருகைக்காலம் 4ம் ஞாயிறு  
  27-12-2020 – திருக்குடும்பப் பெருவிழா 27-12-2020 – திருக்குடும்பப் பெருவிழா