பழைய இதழ்கள் 2020-A

 

ஆங்கில வார இதழ்கள்

தமிழ் வார இதழ்கள்

 
  05-01-2020 – ஆண்டவரின் திருக்காட்சி 05-01-2020 – ஆண்டவரின் திருக்காட்சி  
  12-01-2020 – ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு 12-01-2020 – ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு  
  19-01-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 2ம் ஞாயிறு 19-01-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 2ம் ஞாயிறு  
  26-01-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 3ம் ஞாயிறு 26-01-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 3ம் ஞாயிறு  
  02-02-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 4ம் ஞாயிறு 02-02-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 4ம் ஞாயிறு  
  09-02-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 5ம் ஞாயிறு 09-02-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 5ம் ஞாயிறு  
  16-02-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 6ம் ஞாயிறு 16-02-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 6ம் ஞாயிறு  
  23-02-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 7ம் ஞாயிறு 23-02-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 7ம் ஞாயிறு  
  01-03-2020 – தவக்காலம் முதல் ஞாயிறு 01-03-2020 – தவக்காலம் முதல் ஞாயிறு  
  08-03-2020 – தவக்காலம் 2ம் ஞாயிறு 08-03-2020 – தவக்காலம் 2ம் ஞாயிறு  
  15-03-2020 – தவக்காலம் 3ம் ஞாயிறு 15-03-2020 – தவக்காலம் 3ம் ஞாயிறு  
  22-03-2020 – தவக்காலம் 4ம் ஞாயிறு 22-03-2020 – தவக்காலம் 4ம் ஞாயிறு  
  29-03-2020 – தவக்காலம் 5ம் ஞாயிறு 29-03-2020 – தவக்காலம் 5ம் ஞாயிறு  
  05-04-2020 – குருத்து ஞாயிறு 05-04-2020 – குருத்து ஞாயிறு  
  12-04-2020 – உயிர்ப்பு ஞாயிறு 12-04-2020 – உயிர்ப்பு ஞாயிறு  
  19-04-2020 – இறை இரக்க ஞாயிறு 19-04-2020 – இறை இரக்க ஞாயிறு  
  26-04-2020 – பாஸ்கா காலம் 3ம் ஞாயிறு 26-04-2020 – பாஸ்கா காலம் 3ம் ஞாயிறு  
  03-05-2020 – பாஸ்கா காலம் 4ம் ஞாயிறு 03-05-2020 – பாஸ்கா காலம் 4ம் ஞாயிறு  
  10-05-2020 – பாஸ்கா காலம் 5ம் ஞாயிறு 10-05-2020 – பாஸ்கா காலம் 5ம் ஞாயிறு  
  17-05-2020 – பாஸ்கா காலம் 6ம் ஞாயிறு 17-05-2020 – பாஸ்கா காலம் 6ம் ஞாயிறு  
  24-05-2020 – பாஸ்கா காலம் 7ம் ஞாயிறு 24-05-2020 – பாஸ்கா காலம் 7ம் ஞாயிறு  
  31-05-2020 – தூய ஆவியார் ஞாயிறு 31-05-2020 – தூய ஆவியார் ஞாயிறு  
  07-06-2020 – மூவொரு கடவுள் பெருவிழா 07-06-2020 – மூவொரு கடவுள் பெருவிழா  
  14-06-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 11ம் ஞாயிறு 14-06-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 11ம் ஞாயிறு  
  21-06-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 12ம் ஞாயிறு 21-06-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 12ம் ஞாயிறு  
  28-06-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 13ம் ஞாயிறு 28-06-2020 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 13ம் ஞாயிறு