பழைய இதழ்கள் 2019-A

 

ஆங்கில வார இதழ்கள்

தமிழ் வார இதழ்கள்

 
  06-01-2019 – ஆண்டவரின் திருக்காட்சி 06-01-2019 – ஆண்டவரின் திருக்காட்சி  
  13-01-2019 – ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு 13-01-2019 – ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு  
  20-01-2019 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 2ம் ஞாயிறு 20-01-2019 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 2ம் ஞாயிறு  
  27-01-2019 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 3ம் ஞாயிறு 27-01-2019 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 3ம் ஞாயிறு  
  03-02-2019 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 4ம் ஞாயிறு 03-02-2019 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 4ம் ஞாயிறு  
  10-02-2019 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 5ம் ஞாயிறு 10-02-2019 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 5ம் ஞாயிறு  
  17-02-2019 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 6ம் ஞாயிறு 17-02-2019 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 6ம் ஞாயிறு  
  24-02-2019 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 7ம் ஞாயிறு 24-02-2019 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 7ம் ஞாயிறு  
  03-03-2019 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 8ம் ஞாயிறு 03-03-2019 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 8ம் ஞாயிறு  
  10-03-2019 – தவக்காலம் முதல் ஞாயிறு 10-03-2019 – தவக்காலம் முதல் ஞாயிறு  
  17-03-2019 – தவக்காலம் 2ம் ஞாயிறு 17-03-2019 – தவக்காலம் 2ம் ஞாயிறு  
  24-03-2019 – தவக்காலம் 3ம் ஞாயிறு 24-03-2019 – தவக்காலம் 3ம் ஞாயிறு  
  31-03-2019 – தவக்காலம் 4ம் ஞாயிறு 31-03-2019 – தவக்காலம் 4ம் ஞாயிறு  
  07-04-2019 – தவக்காலம் 5ம் ஞாயிறு 07-04-2019 – தவக்காலம் 5ம் ஞாயிறு  
  14-04-2019 – குருத்து ஞாயிறு 14-04-2019 – குருத்து ஞாயிறு  
  21-04-2019 – உயிர்ப்பு ஞாயிறு 21-04-2019 – உயிர்ப்பு ஞாயிறு  
  28-04-2019 – இறை இரக்க ஞாயிறு 28-04-2019 – இறை இரக்க ஞாயிறு  
  05-05-2019 – பாஸ்கா காலம் 3ம் ஞாயிறு 05-05-2019 – பாஸ்கா காலம் 3ம் ஞாயிறு  
  12-05-2019 – பாஸ்கா காலம் 4ம் ஞாயிறு 12-05-2019 – பாஸ்கா காலம் 4ம் ஞாயிறு  
  19-05-2019 – பாஸ்கா காலம் 5ம் ஞாயிறு 19-05-2019 – பாஸ்கா காலம் 5ம் ஞாயிறு  
  26-05-2019 – பாஸ்கா காலம் 6ம் ஞாயிறு 26-05-2019 – பாஸ்கா காலம் 6ம் ஞாயிறு  
  02-06-2019 – பாஸ்கா காலம் 7ம் ஞாயிறு 02-06-2019 – பாஸ்கா காலம் 7ம் ஞாயிறு  
  09-06-2019 – தூய ஆவி ஞாயிறு 09-06-2019 – தூய ஆவி ஞாயிறு  
  16-06-2019 – மூவொரு இறைவன் ஞாயிறு 16-06-2019 – மூவொரு இறைவன் ஞாயிறு  
  23-06-2019 – திரு உடல் திரு இரத்தம் ஞாயிறு 23-06-2019 – திரு உடல் திரு இரத்தம் ஞாயிறு  
  30-06-2019 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 13ம் ஞாயிறு 30-06-2019 – ஆண்டின் பொதுக்காலம் 13ம் ஞாயிறு