திருப்பலிகள்

வார நாட்கள் திருப்பலி

மதியம் 12:30 மணிக்கு :  ஆங்கிலத் திருப்பலி
மாலை 6:30 மணிக்கு :  ஆங்கிலத் திருப்பலி

வார இறுதித் திருப்பலி

முதல் வெள்ளி மாலை 7:30 மணிக்கு :  ஆங்கிலத் திருப்பலி
சனி மாலை 6:00 மணிக்கு :  ஆங்கிலத் திருப்பலி
சனி மாலை 7:30 மணிக்கு :  ஆங்கிலத் திருப்பலி
ஞாயிறு காலை 7:30 மணிக்கு :  ஆங்கிலத் திருப்பலி
ஞாயிறு காலை 9:30 மணிக்கு :  தமிழில் திருப்பலி
ஞாயிறு காலை 11:30 மணிக்கு :  ஆங்கிலத் திருப்பலி
ஞாயிறு மதியம் 1:00 மணிக்கு :  ஆங்கிலத் திருப்பலி
ஞாயிறு மாலை 6:30 மணிக்கு :  தமிழில் திருப்பலி

பொது விடுமுறை நாள் திருப்பலி

காலை 9:00 மணிக்கு :  ஆங்கிலத் திருப்பலி
காலை 10:00 மணிக்கு :  தமிழில் திருப்பலி
நமது பங்கு அலுவலகத்திற்கு விடுமுறை.
நமது ஆலய வளாகத்தின் இரும்புக் கதவுகள் மதியம் 12 மணிக்கு மேல் மூடப்பட்டிருக்கும்.
மதியம் 12:30 மணி, மாலை 6:30 மணி திருப்பலிகள் நடைபெறாது.