படிவங்கள்

ஆலயப் பங்கு உறுப்பினர் பதிவுப் படிவம்

இறைவார்த்தை வாசகர் பதிவுப் படிவம்

நற்கருணை வழங்குவோர் பதிவுப் படிவம்

ஆலய உபசரிப்பாளர் பதிவுப் படிவம்

மறைக்கல்வி வகுப்புப் பதிவுப் படிவம்

மறைக்கல்விப் பயிற்றுவிப்பாளர் பதிவுப் படிவம்

மறைக்கல்வித் தன்னார்வலர் பதிவுப் படிவம்

பெரியோர் கிறிஸ்தவத் தொடக்கம் (பங்கேற்பாளர்)

பெரியோர் கிறிஸ்தவத் தொடக்கம் (ஆதரவாளர்)

திருமண முன் தயாரிப்பு வகுப்புப் பதிவுப் படிவம்