தொடர்புகள்

தூய லூர்து அன்னை ஆலயம்
50 ஒபியர் சாலை, சிங்கப்பூர் 188690
தொலைபேசி: +65-6294-0624
 
பங்கு நிர்வாகம்: colol.pastoral@catholic.org.sg
பங்கு செயலகம்: colol.secretariat@catholic.org.sg
பங்குத் தந்தை: அருட்திரு. மைக்கேல் சீத்தாராம் frmichaelsitaram@gmail.com
உதவிப் பங்குத் தந்தை: அருட்திரு. பவுல் இயோ fryeopaul@gmail.com
உதவிப் பங்குத் தந்தை: அருட்திரு. லியோ ஜஸ்டின் HGN leo.justin@catholic.org.sg
அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம் : பூகீஸ் (DT14), ஜலான் பசார் (DT22) & ரோச்சோர் (DT13)
அருகிலுள்ள பேருந்து நிறுத்தம் : (07589) ஓபியர் சாலை: 2N, 4N, 48, 57, 130, 851 & 960
(07551) ரோச்சோர் சாலை: 48, 57, 170, 170A, 851, 960 & 980
(07529) ஜலான் பசார்: 64, 65, 130, 139, 147 & 857
(01113) விக்டோரியா சாலை: 2, 32, 33, 51, 61, 130, 133, 145, NR7
(01112) விக்டோரியா சாலை: 7, 12, 63, 80, 175, 197, 851, 960, 980